Debian GNU Linux/3.1 sarge/mMeasure

Debian GNU Linux/3.1 sarge/mMeasure

インストール

aptitude install rrdtool
aptitude install librrds-perl
aptitude install libjcode-pm-perl
aptitude install libdbi-perl
ln -s /usr/local/mmeasure/daemon/mmeasure.sh /etc/init.d/mmeasure
update-rc.d mmeasure defaults 99 01


関連ページ

2007-02-27 (火) 11:39:59 (4618d)

リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更   ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS